Televize Kabel – všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení (dále jen „podmínky“) vydané dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Článek 1 - Předmět a podmínky uzavření smlouvy

 1. Poskytovatel, jímž je společnost KABEL servis Praha spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, U pramene 433, identifikační číslo 25625217, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55 852, se zavazuje poskytovat uživateli službu šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení (dále jen "služba") spočívající v dodávce signálu programů, které jsou obsaženy v aktuální programové nabídce poskytovatele na základě všeobecného oprávnění, osvědčení č.602, vydaného Českým telekomunikačním úřadem dne 31.října 2005 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"), které si uživatel podle údajů uvedených ve Smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení (dále jen "objednaná služba") objednal. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení jsou veřejně přístupné na www.kabelservis.cz a v Zákaznickém středisku poskytovatele (dále jen "ZS").
 2. Poskytování objednaných služeb se realizuje prostřednictvím účastnické přípojky k veřejné komunikační síti poskytovatele, zřízené na adrese uvedené ve Smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení (dále jen "smlouva") jako místo instalace a která je považována za koncový bod sítě poskytovatele (dále jen "koncový bod").
 3. Poskytovatel uzavře smlouvu s každým zájemcem, který požádá o uzavření smlouvy, pokud nebudou dané podmínky pro odmítnutí uzavření smlouvy podle zákona nebo podle těchto podmínek.
 4. Poskytovatel je oprávněný odmítnout uzavření smlouvy, pokud ze zákona, nebo těchto podmínek nevyplývá něco jiného, v těchto případech:
  1. její poskytování v požadovaném místě, nebo v požadovaném rozsahu je technicky neuskutečnitelné nebo
  2. zájemce nedává záruku, že bude dodržovat smlouvu, zejména proto, že je dlužníkem poskytovatele, nebo jiného provozovatele služeb, nebo poskytovatel či jiný provozovatel služeb už předtím odstoupil od smlouvy s ním, nebo smlouvu z tohoto důvodu vypověděl.
 5. Podmínkou pro uzavření smlouvy je, že zájemce předloží doklady, které prokazují totožnost zájemce, jeho právo užívat místo instalace a další doklady požadované poskytovatelem a splní podmínky požadované poskytovatelem.
 6. Poskytovatel je oprávněný odmítnout uzavření smlouvy podle čl. 1.4. podmínek zejména v těchto případech:
  1. v místě instalace není vybudovaný koncový bod,
  2. v dané lokalitě to neumožňuje síť, nebo poskytovatel nezačal poskytovat objednanou službu v této lokalitě nebo
  3. koncové zařízení uživatele neumožňuje, nebo omezuje poskytování objednaných služeb.
 7. Uživatel se zavazuje plnit své povinnosti dle těchto podmínek a za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě a těchto podmínkách.
 8. bjednané služby uvedené ve smlouvě mohou být změněny dohodou smluvních stran v rozsahu možností aktuální nabídky služeb poskytovatele. Návrh na změnu objednaných služeb je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně zpravidla ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny.
 9. Poskytovatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k výkonu všech práv a povinností podle smlouvy a podmínek.

Článek 2 - Obsah služeb

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit, popř. rušit programovou nabídku, programovou náplň, přiřazení vysílacích kmitočtů jednotlivým programům, zejména při změně právních předpisů nebo podmínek programových smluv uzavřených s příslušnými dodavateli programů nebo při jiné překážce bránící dodávce objednaných programů, která vznikla nezávisle na vůli poskytovatele.
 2. Aktuální informace o druzích a rozsahu služeb poskytovaných poskytovatelem jsou veřejně přístupné na www.kabelservis.cz a v ZS.
 3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za druh a obsah vysílaných programů, změny v jejich časovém rozvrhu či jejich dostupnost.

Článek 3 - Zařízení pro poskytování objednaných služeb

 1. Technická zařízení, prostřednictvím kterých jsou objednané služby poskytovány a jejichž součásti jsou ve výlučném vlastnictví poskytovatele (dále jen "zařízení poskytovatele") a ten je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemisťovat či upravovat.
 2. Zařízení uživatele pro příjem objednaných služeb např. televizní nebo rozhlasový přijímač, video, monitor či jiný přístroj (dále jen "koncové zařízení uživatele"), se připojuje výhradně ke koncovému bodu. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz koncového zařízení uživatele.
 3. Poskytovatel může půjčit uživateli doplňková zařízení např. konvertor, dekodér apod. (dále jen "doplňková zařízení") proti zaplacení zálohy podle platného ceníku poskytovatele.
 4. Uživatel se zavazuje řádně používat zařízení poskytovatele a doplňková zařízení, zejména se uživatel zavazuje nepřipojovat k zařízení poskytovatele ani k doplňkovým zařízením žádné přístroje, které nebyly schváleny poskytovatelem nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v České republice.
 5. Uživatel je povinen vrátit zařízení poskytovatele nebo doplňkové zařízení ZS nejpozději do 7 (sedmi) dnů od ukončení smlouvy, a to na své náklady a nebezpečí. Za účelem vrácení zařízení poskytovatele je uživatel povinen se spojit se ZS.
 6. Jestliže uživatel nevrátí zařízení poskytovatele nebo doplňkové zařízení ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci nebo jej vrátí ve stavu nefunkčním nebo ve stavu, který zjevně neodpovídá běžnému opotřebení, je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 % jeho hodnoty uvedené v ceníku v den uzavření smlouvy.
 7. Uživatel není oprávněn se zařízením poskytovatele ani s doplňkovým zařízením jakýmkoliv způsobem nakládat. Uživatel nesmí zejména změnit místo jeho instalace bez vědomí poskytovatele, poskytovat jej jako zástavu nebo jej vyvézt mimo území České republiky. Uživatel není oprávněn do zařízení poskytovatele ani do doplňkových zařízení jakkoli zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům neobdržela od poskytovatele písemné oprávnění. Porušení povinnosti uživatele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.
 8. Uživatel je povinen informovat ZS o zcizení, krádeži, ztrátě, zničení nebo poškození zařízení nejpozději do 24 hodin od vzniku takové události. Dojde-li ke zničení, odcizení nebo poškození zařízení nebo jeho části dle předchozí věty, má uživatel právo na jeho výměnu, a to po zaplacení náhrady škody poskytovateli.
 9. Poskytovatel se zavazuje uživateli vrátit zálohu nejpozději do 60 (šedesáti) dnů po vrácení úplného a nepoškozeného doplňkového zařízení poskytovateli, nedojde-li k vypořádání zálohy dle čl. 6.9. podmínek.

Článek 4 - Užívání objednaných služeb uživatelem

 1. Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy.
 2. Uživatel je povinen zpravidla předem, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů, informovat ZS o každé změně údajů uživatele nebo plátce uvedených ve smlouvě (zejm. telefonní spojení a adresy pro doručování korespondence).
 3. Je-li pro realizaci dodávky objednaných služeb nutná odborná spolupráce s dodavatelem koncového zařízení uživatele, je uživatel povinen ji na své náklady zabezpečit.
 4. Uživatel tímto uděluje poskytovateli nebo poskytovatelem pověřené firmě souhlas s prováděním prací souvisejících s dodávkou objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. zařízení poskytovatele a doplňkového zařízení v prostorách místa instalace, a pokud to bude nezbytné pro plnění předmětu smlouvy i do ostatních prostorů nemovitosti, ve které se nachází koncový bod. Za účelem plnění smlouvy se uživatel zavazuje umožnit na požádání poskytovateli nebo poskytovatelem pověřené firmě přístup do prostor místa instalace po celou dobu trvání smlouvy, jakož i v souvislosti s jejím ukončením.
 5. Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel se zavazuje nepodnikat žádné pokusy o příjem jiných než objednaných služeb poskytovatele a služeb, k jejichž příjmu není oprávněn. Uživatel je povinen neprodleně informovat ZS o dodávce jiných než objednaných služeb. Porušení povinnosti uživatele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.
 6. Pokud uživatel veřejně zpřístupnil programovou nabídku nebo její část, popř. zneužil zařízení poskytovatele v rozporu s podmínkami, nebo podstatně porušil smlouvu, je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 (deset tisíc) Kč za každé takové porušení. Porušení smlouvy je podstatné, jen stanoví-li tak smlouva nebo tyto podmínky.

Článek 5 - Odstraňování poruch a závad (reklamace)

 1. Při poskytování objednaných služeb může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení popř. přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné omezení popř. přerušení předvídat, oznámí poskytovatel takovou skutečnost uživateli vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím elektronické pošty nebo informační internetové stránky poskytovatele).
 2. Uživatel je povinen ohlásit omezení nebo přerušení poskytovaných objednaných služeb, závady na zařízení poskytovatele a na doplňkových zařízeních (dále jen "závada") ZS poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
 3. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, znemožňují-li uživateli zcela využívat služeb dle čl. 1.1., do 48 hodin od jejich ohlášení ZS, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména neumožnění přístupu ke koncovému bodu, přerušení dodávky elektrické energie apod. Krátkodobé přerušení možnosti využívání služeb obvykle netrvající déle než 48 hodin se nepovažuje za porušení smlouvy.
 4. Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel nebo je-li závada způsobena poruchou na koncovém zařízení uživatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli a uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady podle v té době aktuálně platného ceníku poskytovatele.
 5. Nebude-li závada, která způsobí přerušení poskytování objednaných služeb, za kterou poskytovatel odpovídá a která byla řádně uživatelem ohlášena odstraněna do 48 hodin od jejího ohlášení ZS, bude uživateli na základě jeho písemné žádosti, vrácena příslušná poměrná část pravidelného poplatku za dobu, kdy objednanou službu nebylo možné pro závadu na straně poskytovatele vůbec využít. Sleva bude na základě žádosti uživatele zúčtována zpravidla v následujícím vyúčtování, nejpozději však do 3 (tří) měsíců následujících po doručení žádosti na ZS.
 6. V případě, že se uživatel domnívá, že poskytované objednané služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady uplatnit v ZS. Vady v nesprávně vyúčtovaných pravidelných poplatcích popř. jiných platbách za poskytnuté objednané služby je uživatel povinen uplatnit do 2 (dvou) měsíců od doručení vyúčtováni, jinak uživatelovo právo zanikne. Jiné vady poskytnuté objednané služby je uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
 7. Uplatnění reklamace proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnuté objednané služby nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit účtovanou částku za poskytnuté objednané služby v plné výši do data splatnosti.
 8. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci proti výši účtovaných pravidelných poplatků popř. jiných plateb za poskytnuté objednané služby nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení reklamace nebo, vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem/operátorem, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení reklamace. V případě kladného vyřízení reklamace je poskytovatel povinen vrátit uživateli příslušnou neoprávněně účtovanou částku nejpozději do 30 (třiceti) dnů od vyřízeni reklamace. Nevyhoví-li poskytovatel reklamaci podle tohoto odstavce, je uživatel oprávněn uplatnit u Českého telekomunikačního úřadu své námitky proti způsobu vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.
 9. Ostatní případy reklamací uživatele vyřídí poskytovatel podle jejich složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.
 10. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uhrazovat uživateli náhradu škody v důsledku neposkytnutí objednané služby nebo vadného poskytnutí objednané služby.
 11. Uživatel se zavazuje uhradit poplatky podle aktuálně platného ceníku servisních poplatků poskytovatele za jakékoliv servisní úkony vyžádané uživatelem nad rámec odstranění závad či poruch zařízení, které nese poskytovatel na své náklady podle článku 5.4. podmínek.

Článek 6 - Poplatky za objednané služby

 1. Uživatel je povinen platit příslušné poplatky v souladu s aktuálně platným ceníkem nejpozději do 15 (patnácti) dnů od data obdržení složenky, faktury, anebo jiného platebního předpisu (např. dle Smlouvy o poskytování veřejné telekomunikační služby šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení ). Daňový doklad s uvedením DPH, případně zjednodušený daňový doklad nebo jiný doklad podobného charakteru dle výběru uživatele, bude vystaven uživateli na požádání, není li uživatel plátce DPH. Dnem zdanitelného plnění je první den fakturovaného období.
 2. Aktivační, popř. vstupní poplatky se uživatel zavazuje uhradit nejpozději ke dni zprovoznění objednaných služeb a to platbou v hotovosti.
 3. Uživatel může obdržet mimořádné vyúčtování v souvislosti se změnou data fakturace, služby, výše pravidelného poplatku, z administrativních příčin nebo v jiných odůvodněných případech (např. vyúčtování smluvní pokuty) bez předchozího písemného vyrozumění. Uživatel je povinen uhradit takové mimořádné vyúčtování ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od data obdržení vyúčtování.
 4. Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. Uskutečněním platby pravidelných poplatků uživatelem v souladu s navrženými změnami dojde k přijetí návrhu poskytovatele ze strany uživatele. K akceptaci navrhované změny poskytovatelem dojde provedením příslušné změny navržené uživatelem v účtovacím systému poskytovatele.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli za trvání smlouvy navrhnout uživateli změnu výše pravidelných poplatků; poskytovatel je povinen zveřejnit je na www.kabelservis.cz a v ZS, popř. i jiným vhodným způsobem ( např. na Infokanálu kabelové televize) ve lhůtě nejméně 30 (třicet) dnů předem. Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši uživatelem je považováno za souhlasný projev vůle uživatele s touto změnou a takováto změna se stává pro obě smluvní strany platnou a účinnou.
 6. Uživatel je povinen platit poplatky dané aktuálním ceníkem, jiné než pravidelný poplatek ve lhůtě do 15 (patnáct) dnů od data události, která je pro povinnost zaplacení poplatku rozhodná, pokud smlouva, podmínky nebo ceník nestanoví jinak.
 7. Všechny poplatky uvedené ve smlouvě, podmínkách a ceníku bude uživatel hradit na bankovní účet poskytovatele, uvedený ve smlouvě, pokud není dohodnuto jinak, a to ve sjednaných lhůtách. U všech plateb včetně mimořádného vyúčtování se v pochybnostech má za to, že platební předpis byl uživateli doručen 5. (pátý) den po jeho odeslání. Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet poskytovatele.
 8. Uživatel nemá právo provádět jakékoliv srážky nebo změny poplatků a jiných plateb. Jestliže uživatel neprovede úhradu pravidelného poplatku nebo jiné platby dle smlouvy, podmínek nebo ceníku řádně a včas a je v prodlení s platbou, poskytovatel vyzve uživatele k uhrazení poplatku v náhradním termínu, zpravidla ne kratším než 15 (patnáct) dnů. Při opakovaném neuhrazení poplatku má poskytovatel právo přerušit poskytování objednaných služeb; nezávisle na tom má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit a žádat okamžitou náhradu škody a zaplacení smluvních pokut dle smlouvy, podmínek a ceníku.
 9. Poskytovatel je oprávněn provést započtení svých pohledávek vůči uživateli, vyplývající ze smlouvy, a to jednostranným oznámením o započtení vůči záloze dle čl. 3.3. s účinky dohody o započtení, přičemž přednostně se započte neuhrazená smluvní pokuta, dlužné poplatky, popř. náhrada škody způsobená poskytovateli.
 10. Pro případ prodlení s platbami uživatele je poskytovatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 11. Pravidelné poplatky uhrazené uživatelem na základě smlouvy dopředu, za období, po které uživatel v souvislosti s ukončením smlouvy již objednané služby nevyužíval, nepodléhají vrácení pouze v případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany poskytovatele. V ostatních případech bude uživateli vrácen příslušný přeplatek na jeho písemnou žádost ve stejném termínu jako záloha dle čl. 3.9.
 12. Poskytovateli náleží po dobu platnosti smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě smlouvy, podmínek a ceníku nezávisle na tom, zda uživatel skutečně využíval objednané služby.
 13. Smluvní pokuty je uživatel povinen zaplatit ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 6.3. Zaplacením smluvních pokut není omezen nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši v penězích.
 14. Aktuálně platný ceník je nedílnou součástí smlouvy a je uživateli rovněž k dispozici na internetové stránce poskytovatele www.kabelservis.cz a na ZS.

Článek 7 - Trvání a zánik smlouvy

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zahájení dodávky objednaných služeb.
 3. Uživatel i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu, nejdříve však po uplynutí 1 (jednoho) celého kalendářního měsíce ode dne účinnosti smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.
 4. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že uživatel nepřijme návrh na změnu pravidelných poplatků učiněný podle čl. 6.5 této smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla uživateli doručena písemná výpověď poskytovatele.
 5. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez sankce v případě, že neakceptuje návrh na změnu pravidelných poplatků učiněný poskytovatelem podle čl. 6.5. podmínek nebo v případě, že neakceptuje změnu těchto podmínek nebo na základě oznámení o návrhu podstatných změn podmínek, které představuje jejich zhoršení. Výpověď lze v takovém případě podat nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne zveřejnění nové výše poplatků nebo nových podmínek. Výpovědní lhůta je 30 (třicet) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla poskytovateli doručena písemná výpověď uživatele.
 6. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena druhé smluvní straně 5.(pátý) den po podání zásilky k poštovní přepravě na adresu uživatele či poskytovatele uvedenou ve smlouvě, nebo 2. (druhý) den po odeslání v případě zaslání zprávy elektronickým prostředkem na kontaktní spojení na uživatele či poskytovatele uvedené ve smlouvě, popř. – oznámil-li uživatel po dobu platnosti smlouvy změnu adresných údajů dle čl. 4.2. – na poslední známou adresu uživatele nebo na poslední známé kontaktní spojení na uživatele.
 7. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (a) v případě opakovaného neuhrazení poplatku uživatelem, nebo (b) v případě podstatného porušení povinností uživatele vyplývajících ze smlouvy, nebo (c) jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět smlouvy, nebo (d) pokud dojde k ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem případně správcem příslušné nemovitosti, v níž se nachází koncový bod, nebo (e) nastanou-li při instalaci koncového bodu nepředvídané okolnosti, které poskytovateli znemožní dodávku objednaných služeb do 60 (šedesáti) dnů od podpisu smlouvy, nebo (f) z jiných technických důvodů na straně poskytovatele znemožňujících poskytovateli plnit předmět smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů, a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, nebo (g) nelze-li dle právního předpisu po odvolání zmocnění uživatele dle čl. 8.6. zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné k plnění smlouvy nebo k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele, nebo (h) uživatel uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj, neoznámil poskytovateli změnu adresných údajů ve smlouvě nebo mu bezdůvodně odmítá poskytnout přiměřenou součinnost.
 8. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel přestane prokazatelně dodávat objednané služby po dobu delší než 30 (třicet) dní.
 9. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení smlouvy jsou aktivační, popř. vstupní poplatky nevratné s výjimkou ukončení této smlouvy v souladu s ustanovením čl. 7.7(e), kdy se poskytovatel zavazuje vrátit uživateli všechny aktivační, popř. vstupní dosud zaplacené poplatky, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne ukončení smlouvy.
 10. Po dobu plynutí výpovědní lhůty je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli pravidelné poplatky, popř. jiné poplatky podle smlouvy a aktuálně platného ceníku, a uživatel je povinen takové poplatky řádně platit. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na zaplacení dlužných částek za objednané služby ke dni ukončení smlouvy.
 11. Vznikne-li v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy uživateli přeplatek na pravidelných poplatcích, je poskytovatel povinen tento přeplatek na základě písemné výzvy uživatele uživateli vrátit do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy poskytovateli s výjimkou případu postupu dle čl. 6.11.
 12. Po ukončení platnosti smlouvy si poskytovatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení bez zbytečného odkladu zařízení poskytovatele či doplňkové zařízení demontovat a uživatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k takové demontáži. V případě, že uživatel neumožní demontáž zařízení poskytovatele, má poskytovatel nárok na náhradu způsobené škody.

Článek 8 - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající uživateli ze smlouvy na třetí osobu.
 2. Uživatel tímto uděluje souhlas s postoupením práv a povinnosti vyplývající poskytovateli ze smlouvy na jinou společnost, podrobenou jednotnému řízení ve smyslu ustanovení § 66a obchodního zákoníku.
 3. Smlouva může být měněna písemnou dohodou smluvních stran nebo postupem uvedeným ve smlouvě. Tyto podmínky mohou být měněny poskytovatelem. Poskytovatel je povinen o změně informovat uživatele nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny podmínek, která pro účastníka představuje jejich zhoršení a nové podmínky zveřejnit na www.kabelservis.cz a v ZS, popř. i jiným vhodným způsobem. Nevypoví-li uživatel smlouvu dle 7.5., stávají se pro něj nové podmínky závazné dnem uvedeným v takových nových podmínkách.
 4. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní strany dohodly, že jejich závazkový vztah, upravený smlouvou a spory z ní vzniklé, se budou řídit obchodním zákoníkem. Zároveň se smlouva řídí ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.
 5. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad a souhlasí s nimi.
 6. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. uděluje po dobu trvání smlouvy uživatel poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na přední straně této smlouvy(dále jen "osobní údaje uživatele") pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem o všech službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy poskytovatelem (zejména informování o nových službách poskytovatele, průzkumy spokojenosti s objednanými službami, marketingové akce prováděné poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy s poskytovatelem popř. technické zásahy související s poskytováním objednaných služeb prováděné poskytovatelem nebo jinou třetí osobou na základě smlouvy). V rozsahu výše uvedeného zmocnění je poskytovatel rovněž oprávněn předávat osobní údaje uživatele do jiných států. Správcem osobních údajů uživatele podle zákona č. 101/2000 Sb. uvedených v této smlouvě je poskytovatel. Uživatel byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn zmocnění kdykoliv písemně odvolat.
 7. Tyto podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí podmínky vztahující se ke službám dle smlouvy.
 8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden originál a jeden stejnopis uživatel.
 9. Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací šíření rozhlasového a televizního signálu po vedení nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2005.